جهت دسترسی به بخش ضمن خدمت بر روی آدرس زیر کلیک کنید

http://www.hrm.iauctb.ac.ir/fa/contents/refah/amozesh/ضمن.خدمت.html